kontakt@finansowybumerang.pl Gdańsk, ul. Lęborska 3b

W serwisie FinansowyBumerang.pl poświęcamy szczególną uwagę aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę prywatności naszym Użytkownikom.

Poniżej przedstawiamy informacje na temat zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym FinansowyBumerang.pl należącym do:

Spółka WebField Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Lęborska 3 B, 80-386 Gdańsk, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000591826, NIP 5833190889, adres e-mail: kontakt@finansowybumerang.pl, będącą również właścicielem Serwisu.

Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach Serwisu FinansowyBumerang.pl jest:

Spółka WebField Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Lęborska 3 B, 80-386 Gdańsk, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000591826, NIP 5833190889, adres e-mail: kontakt@finansowybumerang.pl.

 1. Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach Serwisu FinansowyBumerang.pl jest: Spółka WebField Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Lęborska 3 B, 80-386 Gdańsk, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000591826, NIP 5833190889, adres e-mail: kontakt@finansowybumerang.pl
  2. WebField Sp. z o.o.przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celach technicznych, oraz w celu podjęcia działań mających skutkować zawarciem umowy między Użytkownikiem a Partnerem WebField Sp. z o.o., oraz w celach marketingowych w wypadku wyrażenia przez Użytkownika zgód wymaganych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  3. WebField Sp. z o.o.  przetwarza wyłącznie kategorie danych osobowych podane przez Użytkowników.
  4. WebField Sp. z o.o.zapewnia wszystkim użytkownikom Serwisu, których dane przetwarza w jakimkolwiek zakresie, realizację uprawnień wynikających Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  5. WebField Sp. z o.o.. gromadzi dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przyjętymi standardami.
  6. Dane przekazywane przez Użytkownika w Serwisie przesyłane są bezpiecznym, szyfrowanym protokołem internetowym SSL.
  7. Dane będą przetwarzane na czas wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu odwołania zgody w wypadku, gdy zgoda Użytkownika jest podstawą ich przetwarzania.
  8. Ruch na stronach Serwisu jest monitorowany przez narzędzia statystyczne (Google Analytics, pixel śledzący Facebook itp.) w celu gromadzenia danych statystycznych na temat korzystania z Serwisu. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.
  9. W celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych, użytkownik może skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: kontakt@finansowybumerang.pl.
 2. Przekazywanie informacji

  1. WebField Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom informacji dotyczących działania i funkcjonalności Serwisu. Każdy z użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie wyraża zgody na otrzymywanie ww. informacji od WebField Sp. z o.o..
  2. Dane osobowe Użytkownika Administrator Serwisu może przekazać, za zgodą Użytkownika swoim Partnerom [Lista partnerów], a więc podmiotom współpracującym z Administratorem Serwisu, które mogą użyć przekazanych danych osobowych zgodnie z własną polityką prywatności i ochrony danych osobowych. Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności i ochrony danych osobowych Partnerów, gdyż Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych osobowych przez Partnerów.
  3. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzanie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu przedstawienia jak najbardziej dopasowanych do potrzeb Użytkowników ofert finansowych i ubezpieczeniowych oraz zawarcia i realizacji umów.
  4. Użytkownicy są osobiście odpowiedzialni za bezpieczne przekazywanie danych osobowych oraz wykorzystywanie udostępnionych im parametrów umożliwiających korzystanie ze spersonalizowanych części Serwisu, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika.
  5. Serwis FinansowyBumerang.pl może wykorzystać zgromadzone przez Serwis dane osobowe do wewnętrznych analiz przeprowadzanych w celu poprawy jakości świadczonych przez Serwis usług. 
  6. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim może nastąpić również w sytuacji, gdy wymagają tego przepisy obowiązującego prawa.
 3. Prawa Użytkowników Serwisu

  Użytkownik ma prawo do:

  1. Żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  2. Żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  3. Żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  4. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,
  5. Wniesienia sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
  6. Przenoszenia swoich danych,
  7. Cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
  8. Wszelkie przypadki niezamówionych informacji handlowych prosimy zgłaszać na adres kontakt@finansowybumerang.pl.
 4. Postanowienia końcowe

  1. WebField Sp. z o.o. zastrzega możliwość wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
  2. Nowa wersja Polityki Prywatności wraz ze zmianami będzie udostępniana w Serwisie.
  3. Korzystając z Serwisu, Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszej Polityki.
  4. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z administratorem serwisu pod adresem e-mail: kontakt@finansowybumerang.pl